2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Kursy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Od września 2013 r. Szkoła organizuje bezpłatne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ), dające możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2013/14

NAZWA ZAWODU

NAZWA KURSU/KWALIFIKACJI

Asystent osoby niepełnosprawnej K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa K1 Świadcznie usług opiekuńczych
Florysta

K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik archiwista K1 Organizacja i prowadzenie archiwum
K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych
Technik usług kosmetycznych K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik turystyki wiejskiej K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Opiekun medyczny K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia K1 Ochrona osób i mienia
Technik technologii ceramicznej K1 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykantów ceramicznych
K3 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych
Technik technologii odzieży K1 Wykonywanie usług krawieckich
K2 Projektowanie wyrobów odzieżowych
K3 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Technik ogrodnik K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Technik technologii żywności K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn lub urządzeń
albo
Produkcja wyrobów cukierniczych
albo
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Technik optyk K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Technik żywienia i uslug gastronomicznych K1 Sporządzanie potraw i napojów
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik obsługi turystycznej K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Technik usług fryzjerskich K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 Projektowanie fryzur
Technik logistyk

K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

 • Czym jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego już wykształcenia. Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że słuchacz, który zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

 • Do kogo skierowana jest oferta KKZ?

Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na posiadane wykształcenie.

 • A co po kursie?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany* oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

*w przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie – Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ kształci na poziomie technicznym, więc osoba nie posiadająca wykształcenia średniego musi je uzupełnić w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

U W A G A! Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

 

 

 

 

 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy