Młodzieżowa Rada Bursy

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU

Młodzieżowa Rada Bursy jest organem przedstawicielskim mieszkańców bursy, reprezentującym ich interesy.

I. Warunki funkcjonowania Młodzieżowej Rady Bursy:

 1. Wybory do MRB odbywają się, co roku w terminie do końca października.
 2. Wybór kandydatów do MRB odbywa się poprzez jawne bądź tajne głosowanie na zebraniu integracyjnym.
 3. Do MRB mogą kandydować wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • dobre zachowanie,
  • przejawiają inicjatywę w pracach społecznych,
  • cieszą się zaufaniem, sympatią młodzieży.
 4. W skład MRB wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, kronikarz, skarbnik.
 5. Opiekę nad Młodzieżową Radą Bursy sprawuje nauczyciel – wychowawca.
 6. Działalność MRB opiera na rocznym planie pracy Bursy.
 7. Zarząd MRB koordynuje swoje działania oraz utrzymuje kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
 8. Nad prawidłową działalnością MRB nadzór sprawuje Dyrektor oraz opiekun MRB.
 9. Działalność MRB jest udokumentowana w semestralnym sprawozdaniu przewodniczącego MRB, w kronice i na tablicy.

II. Obowiązki Młodzieżowej Rady Bursy (MRB)

 1. Rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zadań.
 2. Informowanie o swojej działalności ogółu mieszkańców.
 3. Pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami Bursy.
 4. Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie czasu wolnego mieszkańców.
 5. Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza imprez.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content