Rekrutacja

Informacja o rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO BURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 1. Uczniowie i słuchacze przyjmowani są do bursy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Uczniowie słuchacze chcący kontynuować pobyt w bursie, którzy podlegali procesowi rekrutacji w roku poprzednim składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu pobytu w bursie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.
 5. Na rok szkolny 2024/2025 bursa ogłasza nabór na 70 miejsc.

TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
na rok szkolny 2024/2025

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do Bursy na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami
 • do dnia 3 sierpnia 2023 r. prowadzona będzie weryfikacja wniosków i dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
 • dnia 4 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy
 • od dnia 4 sierpnia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 trwać będzie uzupełnianie wniosków o przyjęcie do Bursy tj.: przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły
 • dnia 18 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy.

II ETAP – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • od dnia 18 sierpnia 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do Bursy na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami
 • dnia 25 sierpnia 2023 r. prowadzona będzie weryfikacja wniosków i dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
 • dnia  28 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy
 • od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 11.00 trwać będzie uzupełnianie wniosków o przyjęcie do Bursy tj.: przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły
 • 29 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń bursy.

DOKUMENTY KANDYDATA

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy składa do dyrektora Zespołu kandydat w sekretariacie bursy lub szkoły w godz. 8.00 – 16.00, pocztą na adres bursy ul. 3 Maja nr 7, 98-200 Sieradz z dopiskiem Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
 2. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie bursy lub ze strony internetowej www.bursa.sieradz.pl zakładka PLIKI DO POBRANIA
 3. Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
 4. Dokumenty, potwierdzające spełnienie kryterium rekrutacyjnego winny być złożone w oryginale, a w przypadku kopii w formie poświadczonego urzędowo lub notarialnie odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

DODATKOWE USTALENIA

 1. O przyjęciu ucznia, słuchacza w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 2. Kandydat może być przyjęty do bursy także w trakcie roku szkolnego (w przypadku wolnych miejsc).

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content