Historia

Z dniem 1 września 2017 roku został utworzony Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, w skład którego wchodzą:

  • Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz
  • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest Pani Monika Szczepaniak.

 

Historia Naszej Szkoły sięga 1962 roku. Ze względu na brak kadr pielęgniarskich, Wojewódzki Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej podjął decyzję o powołaniu w 1962 roku Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich w Sieradzu.

Pierwszym dyrektorem szkoły została lek. med. Maria Mikołajczyk, później funkcję tę sprawował lek. med. Jerzy Strzemieczny, a od 1965 roku do 1979 dyrektorem była pani mgr Halina Gonera.

Szkoła mieściła się przy ul. Ogrodowej 2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyraziło zgodę na otwarcie 5 – letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa i w 1965 roku dokonano naboru pierwszych uczennic. W 1966 roku szkoła zmieniła lokal i przeprowadziła się na ul. Zamkową 14. Tam kształciły się pielęgniarki do 1980 roku.

W 1979 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora i funkcję tę władze oświatowe powierzyły mgr Genowefie Błasiak, która pełniła ją do 1988 roku. W lutym 1980 roku szkoła została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żeromskiego 8.
Szkoła mieściła się tam do roku 1990. W 1990 roku pozyskano nowy lokal i szkoła przeniosła się na Plac Wojewódzki 1. Nauczanie odbywało się tam do grudnia 1995 roku, kiedy to szkoła przeprowadziła się do nowego budynku wybudowanego specjalnie dla jej potrzeb przy ulicy 3 Maja 7, w którym mieści się do chwili obecnej.

Dyrektorem szkoły w latach 1988 – 1991 oraz 1992 – 2000 była mgr Daniela Weszczak.
W latach 1991 – 1992 oraz od 2000 roku do 2017 roku była mgr Barbara Milak.
Kadrę kierowniczą szkoły poza dyrektorami stanowiły:
Wicedyrektorzy: mgr Maria Balcerzak, mgr Daniela Weszczak, mgr Janina Kenska
Kierownicy szkolenia praktycznego: mgr Irena Zalc, mgr Mirosława Rybak, mgr Halina Olszewska, mgr Barbara Milak, mgr Maria Kowalska (Lewandowska), mgr Bożena Tomczyk.
Kierownicy Internatu: Teresa Ptaszyńska, Maria Nowak, mgr Aleksandra Krzysiak, mgr Barbara Majewska.

Przez wiele lat, to jest do roku 1983 kształciły się w Liceum Medycznym, a później w Medycznym Studium Zawodowym jedynie pielęgniarki. W 1983 roku otworzony został nowy kierunek – położnych. Położne kształciły do 1987 roku. W latach 1995/ 96 rozpoczęto kształcenie opiekunek dziecięcych, które trwało do 2001 roku. W 1996 roku uruchomiono kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna w roku szkolnym 1997 / 1998 w zawodzie terapeuta zajęciowy, a w roku szkolnym 1998 / 99 w zawodzie ratownik medyczny. W roku 2002 rozpoczęto ponownie kształcenie położnych.
Działania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli szkoły wspierane były przez pracowników placówek służby zdrowia i placówek oświatowych. W styczniu 2003 roku opuściły szkołę ostatnie absolwentki Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu z kierunku pielęgniarstwa.

W styczniu 2005 roku PSM ukończyło 17 absolwentek kierunku położnych. Do 31 sierpnia 2005 roku Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe i Policealne Studium Medyczne w Sieradzu opuściło 2666 absolwentów.

Od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2013 roku placówka nosiła nazwę SZKOŁA POLICEALNA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu zmieniła nazwę z Policealnego Studium Medycznego, które powstało na bazie Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu.

1 września 2009 roku na bazie zlikwidowanego Internatu powstała Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Dyrektorem Bursy została mgr Monika Szczepaniak. Od 1 września 2017 roku Bursa wraz z Sieradzkim CKU WŁ weszła w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

1 września 2013 roku zostało utworzone Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu. W skład CKU wchodzą:

  • Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz
  • Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

 

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content