Kursy zawodowe
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Szkoła organizuje bezpłatne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ), dające możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

NAZWA ZAWODU NAZWA KURSU/KWALIFIKACJI
  BRANŻA EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNA (EKA)
Technik administracji
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik archiwista EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Technik rachunkowości EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07.
Prowadzenie rachunkowości
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)
Technik usług kosmetycznych FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
BRANŻA OGRODNICZA (OGR)
Florysta OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
Opiekun medyczny MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
Asystent osoby niepełnosprawnej SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (wymagane wykształcenie średnie)
Opiekun osoby starszej SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka dziecięca SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Opiekunka środowiskowa SPO.05.  Świadczenie usług opiekuńczych (wymagane wykształcenie średnie)
 BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)
Rolnik  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
Technik agrobiznesu ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 05.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Technik rolnik ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Technik weterynarii ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (wymagane wykształcenie średnie)
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)
Technik informatyk INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik programista INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  • Czym jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego już wykształcenia. Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że słuchacz, który zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

  • Do kogo skierowana jest oferta KKZ?

Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na posiadane wykształcenie.

  • A co po kursie?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany* oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

*w przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie – Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ kształci na poziomie technicznym, więc osoba nie posiadająca wykształcenia średniego musi je uzupełnić w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

U W A G A! Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content