Aktualności
Projekt stypendialny pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”

Informacja o projekcie

Projekt stypendialny pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”, realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Cel i okres trwania projektu:
 • Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce,
  poprzez objęcie ich programem stypendialnym w roku szkolnym 2021/2022;
 • okres realizacji od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.
 1. Do kogo skierowany będzie projekt:

Projekt skierowany będzie do uczniów, którzy:

 • w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe, mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
 • są uczniami co najmniej II klasy;
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,75 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2020/2021;
 • nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:
 • „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” w roku szkolnym 2018/2019,
 • „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” w roku szkolnym 2019/2020,
 • „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” w roku szkolnym 2020/2021;
 • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego
  lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
  2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
 1. Liczba uczniów objętych wsparciem oraz wysokość przyznanego stypendium
  w danym roku szkolnym:

W roku szkolnym 2021/2022 przewidziane jest objęcie programem stypendialnym
800 uczniów, w tym 47 osób z niepełnosprawnościami.

Stypendyści otrzymają jednorazową wypłatę stypendium za 10 miesięcy w łącznej
kwocie 3 000,00 zł brutto.

 1. Korzyści, jakie może odnieść stypendysta:
 • stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
 • podniesienie poziomu samooceny,
 • wzrost motywacji do nauki.
 1. Korzyści, jakie może odnieść Województwo Łódzkie:
 • rozwój kompetencji uzdolnionych uczniów,
 • promowanie idei kształcenia zawodowego,
 • wyrównanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz nośników informacji,
 • przełamanie stereotypu postrzegania kształcenia zawodowego, jako ograniczającego możliwość nabycia wykształcenia wyższego,
 • przełamanie pejoratywnego postrzegania szkolnictwa zawodowego jako ostatecznego rozwiązania dla najsłabszych uczniów.
 1. Opieka dydaktyczna nad stypendystą w trakcie otrzymywania stypendium:

Opiekę dydaktyczną nad stypendystą w okresie pobierania stypendium i realizacji ścieżki edukacyjnej ucznia będzie sprawował nauczyciel – opiekun dydaktyczny. Jego zadaniem będzie inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz bieżące monitorowanie postępów ucznia
w realizacji zaplanowanych zadań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych przez ucznia celów.

 1. Nabór wniosków:
 • w terminie od 28 października 2021 r. (godz. 10:00) do 16 listopada 2021 r.
  (do godziny 10:00).
  Wnioski można składać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie: https://stypendium.lodzkie.pl/
 1. Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.ligazawodowcow.lodzkie.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
pod nr. tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-35-05, e-mail: zawodowcy@lodzkie.pl

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content